ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Τελευταία ενημέρωση 19 Ιουλίου 2023

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η N.T. RESCUE LINE AUTO SERVICES LIMITED (εφεξής καλούμενη επίσης ως «Εταιρία» ή «RescueLine» ή «Εμείς») είναι εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, με αριθμό μητρώου ΗΕ 40655. Η Εταιρία παρέχει Οδική Βοήθεια, Φροντίδα Ατυχήματος και άλλες σχετικές υπηρεσίες όπως αυτές φαίνονται στον ιστότοπό της κατά καιρούς (καθεμία ξεχωριστά, μια «Υπηρεσία» και συλλογικά, οι «Υπηρεσίες»). Η Εταιρία παρέχει 24ωρη υποστήριξη, μέσω του εσωτερικού της τηλεφωνικού κέντρου.

Στη RescueLine δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη διαφύλαξη προσωπικών δεδομένων και την ιδιωτικότητα. Συμμορφωνόμαστε με τη σχετική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) που ισχύει από τις 25 Μαΐου 2018 και αφορά στην προστασία όλων των προσωπικών δεδομένων που έχουμε στην κατοχή μας.

Στη RescueLine σεβόμαστε το απόρρητό σου και δεσμευόμαστε να το προστατεύουμε διασφαλίζοντας τα Προσωπικά σου Δεδομένα, τα οποία συλλέγουμε ή/και επεξεργαζόμαστε κατά τη διάρκεια της χρήσης των ιστοσελίδων, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
Αυτή η Πολιτική Προστασίας έχει στόχο να συνοψίσει τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων της Εταιρίας και να βοηθήσει τους συνεργάτες μας, τους πελάτες, τους υποψήφιους πελάτες, τους αιτούντες εργασία, τους υπαλλήλους, τους επισκέπτες ιστοτόπων και άλλα τρίτα πρόσωπα, να καταλάβουν τον τρόπο συλλογής, χρήσης και κοινοποίησης των δεδομένων τους , στον βαθμό που κατά περίπτωση τους αφορά. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για όλες τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε ή/και επεξεργαζόμαστε.

Ορισμοί:

«Προσωπικά δεδομένα»: (Άρθρο 4 της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) Είναι κάθε στοιχείο ή πληροφορία που μπορεί να προσδιορίσει την ταυτότητα ή τα στοιχεία επικοινωνίας ενός ατόμου. Περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις όπου η ταυτότητα κάποιου προσδιορίζεται έμμεσα, με αναφορά δηλαδή σε κάποιο στοιχείο ή παράγοντα που παραπέμπει στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του ατόμου αυτού.

«Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων»: (Άρθρο 4 της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) είναι το πρόσωπο ή η εταιρία που καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των Προσωπικών σου Δεδομένων.

«Εκτελών την Επεξεργασία»: (Άρθρο 4 της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας που επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων.

2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρία έχει ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων που επιβλέπει τη συμμόρφωση με τους νόμους και κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων και ενεργεί ως σημείο επαφής για τα υποκείμενα των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των πελατών, των εργαζομένων, των συνεργατών και του Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Κύπρου.

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εάν έχεις οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με αυτήν την πολιτική, μπορείς να επικοινωνήσεις με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της N.T Rescueline Auto Services Ltd:

 • μέσω e-mail: DPO@rescueline.com.cy ή
 • Τηλεφωνικά: +357 22446600 ή
 • γραπτώς στη διεύθυνση: Δασουπόλεως 8, Στρόβολος, 2015 Λευκωσία, Κύπρος

4. ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Συμμορφωνόμαστε με τις σχετικές αρχές για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων που ορίζονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οι οποίες απαιτούν τα Προσωπικά Δεδομένα να:

 • υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων (Νομιμότητα, Αντικειμενικότητα και Διαφάνεια).
 • συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς (Περιορισμός Σκοπού).
 • είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία (Ελαχιστοποίηση των Δεδομένων).
 • είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, να επικαιροποιούνται. Πρέπει να λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας (Ακρίβεια).
 • διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·(Περιορισμός Αποθήκευσης).
 • υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων (Ακεραιότητα και Εμπιστευτικότητα).
 • μην μεταφέρονται σε άλλη χώρα χωρίς να υπάρχουν κατάλληλες διασφαλίσεις (Περιορισμός Μεταφοράς).
 • είναι διαθέσιμα στα υποκείμενα δεδομένων και τα υποκείμενα δεδομένων να επιτρέπεται να ασκούν ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα τους (Δικαιώματα και αιτήματα του Υποκειμένου των Δεδομένων).

Είμαστε υπεύθυνοι και πρέπει να είμαστε σε θέση να αποδείξουμε τη συμμόρφωση με τις αρχές προστασίας δεδομένων που αναφέρονται παραπάνω (Λογοδοσία).

5. ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Προσφέρουμε διαφορετικές υπηρεσίες και κατά συνέπεια ενδέχεται να έχουμε διαφορετικούς ρόλους όταν επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα:

 • ως «υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων»: η Εταιρία ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων για τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχεις απευθείας μέσω του ιστότοπού μας ή μέσω άλλων άμεσων αλληλεπιδράσεων, όπως μια νέα αίτηση πρόσληψης ή μια αίτηση για λήψη των υπηρεσιών μας. Επεξεργαζόμαστε αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα για λογαριασμό μας και για δικούς μας σκοπούς. Αυτό περιλαμβάνει καταστάσεις στις οποίες η Εταιρία καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα αυτής της επεξεργασίας κατά την κρίση της.
 • ως «εκτελών την επεξεργασία δεδομένων»: η Εταιρία ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία δεδομένων για τα Προσωπικά Δεδομένα που μας παρέχονται από οποιονδήποτε τρίτο πελάτη, συμπεριλαμβανομένων ασφαλιστικών εταιρειών, πρακτόρων ενοικίασης αυτοκινήτων και άλλων οργανισμών και δικαιούσαι να χρησιμοποιήσεις την υπηρεσία ή τα προϊόντα μας ή λογισμικό, σύμφωνα με μία συμφωνία μεταξύ της Εταιρίας και οποιουδήποτε τέτοιου τρίτου πελάτη. Όταν η Εταιρία ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία δεδομένων, όλη η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σου θα διέπεται από τη συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων μεταξύ της Εταιρίας και του τρίτου εμπλεκόμενου και αυτή η συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων θα αποτελεί τη νομική βάση μας για την επεξεργασία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Εταιρία θα επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σου για λογαριασμό και με βάση τις συγκεκριμένες οδηγίες που δίνει ο πελάτης μας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Το αντικείμενο και η διάρκεια της επεξεργασίας, η φύση και οι σκοποί της επεξεργασίας, το είδος των Προσωπικών Δεδομένων και οι κατηγορίες των υποκειμένων των δεδομένων, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών σε σχέση με αυτή την επεξεργασία θα καλύπτονται από τη συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων (ή τους ισοδύναμους όρους) που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της Εταιρίας και του πελάτη μας.

Προσωπικά Δεδομένα που μας παρέχεις

Αυτές οι προσωπικές πληροφορίες παρέχονται συνήθως απευθείας από εσένα όταν κάνεις αίτηση ή λαμβάνεις μια προσφορά για ένα από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.
Θα συλλεχθούν επίσης πληροφορίες σχετικές με άλλα τρίτα μέλη ή δικαιούχους του προϊόντος ή των υπηρεσιών μας. Βεβαιώσου ότι τυχόν δικαιούχοι έχουν ενημερωθεί για αυτήν τη σημείωση απορρήτου και ότι έλαβες την άδειά τους πριν δώσεις τις πληροφορίες τους.

 • Στοιχεία μέλους, συμπεριλαμβανομένων του τίτλου, του ονόματος, της διεύθυνσης κατοικίας, της διεύθυνσης email και των στοιχείων επικοινωνίας τηλεφώνου (συμπεριλαμβανομένων των αριθμών οικίας και κινητού τηλεφώνου).
 • Ημερομηνία γέννησης, ηλικία ή εύρος ηλικίας.
 • Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με τυχόν πρόσθετα μέλη ή δικαιούχους, για παράδειγμα μέλη της οικογένειας που καλύπτονται από κάλυψη βλαβών αυτοκινήτου.
 • Οικονομικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών στοιχείων, στοιχείων κάρτας πληρωμής.
 • Στοιχεία οχήματος: μάρκα, μοντέλο, χρώμα και αριθμός κυκλοφορίας οχήματος.
 • Βιογραφικό, δίπλωμα οδήγησης, ταυτότητα, Αριθμός Κοινωνικής Ασφάλισης – (ισχύει για υπαλλήλους & αιτούντες εργασία).

Είναι σημαντικό οι πληροφορίες που παρέχεις απευθείας σε εμάς να είναι ακριβείς και σωστές. Συνιστούμε να μας ενημερώσεις αμέσως εάν χρειάζεται να αλλάξεις οτιδήποτε ως προς το συμβόλαιο ή τα στοιχεία επικοινωνίας σου. Η παροχή ψευδών ή ανακριβών πληροφοριών για την απόκτηση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας μπορεί επίσης να έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό ή την ακύρωση των υπηρεσιών.

Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε

Όταν κατεβάζεις και ενεργοποιείς τη χρήση της εφαρμογής μας «Driver APP» (διαθέσιμη μόνο για εργαζόμενους), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του Play Store, συλλέγουμε τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Δεδομένα Γεωγραφικής Τοποθεσίας
  Ενδέχεται να ζητήσουμε πρόσβαση ή άδεια παρακολούθησης πληροφοριών που βασίζονται στην τοποθεσία σου από την κινητή συσκευή σου, είτε συνεχώς είτε ενώ χρησιμοποιείς την Εφαρμογή, για να επιτρέψουμε την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών και την απόδοση των υπηρεσιών. Εάν θέλεις να αλλάξεις την πρόσβαση ή τις άδειές μας, μπορείς να το κάνεις στις ρυθμίσεις της συσκευής σου. Επίσης, μπορείς να ενεργοποιήσεις ή να απενεργοποιήσεις τις υπηρεσίες τοποθεσίας όταν χρησιμοποιείς την Εφαρμογή μας ανά πάσα στιγμή μέσω των ρυθμίσεων της συσκευής σου.
 • Δεδομένα φορητής συσκευής
  Πληροφορίες συσκευής όπως ο αριθμός αναγνωριστικού της κινητής συσκευής σου, το μοντέλο και ο κατασκευαστής, η έκδοση του λειτουργικού του συστήματος, ο αριθμός τηλεφώνου, η χώρα, η τοποθεσία και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα συναινείς να παρέχεις.
 • Πρόσβαση σε φορητή συσκευή
  Ενδέχεται να ζητήσουμε πρόσβαση ή άδεια σε ορισμένες λειτουργίες από την κινητή συσκευή σου, συμπεριλαμβανομένου του Bluetooth, της κάμερας και της τοποθεσίας της κινητής συσκευής. Εάν θέλεις να αλλάξεις την πρόσβαση ή τις άδειές μας, μπορείς να το κάνεις στις ρυθμίσεις της συσκευής σου.
 • Push Notifications
  Ενδέχεται να σου ζητήσουμε να σου στείλουμε ειδοποιήσεις push σχετικά με τον λογαριασμό σου ή την Εφαρμογή. Εάν θέλεις να εξαιρεθείς από τη λίστα αυτών των τύπων επικοινωνιών, μπορείς να τις απενεργοποιήσεις στις ρυθμίσεις της συσκευής σου.

Ειδικοί τύποι προσωπικών πληροφοριών

Δεν απαιτούμε συνήθως από εσένα να παρέχεις ειδικούς τύπους προσωπικών πληροφοριών, αλλά μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις όπου μπορεί να χρειαστεί να μας δώσεις αυτές τις πληροφορίες. Για παράδειγμα:

 • να μας δώσεις σημαντικές πληροφορίες για την υγεία ή την ευημερία σου όταν ζητάς οδική βοήθεια ή υπηρεσίες φροντίδας ατυχήματος.
 • να μας δώσεις πληροφορίες που θα μας επιτρέψουν να παρέχουμε επιπλέον βοήθεια σε άτομα που είναι ευάλωτα.
 • να μας δώσεις πληροφορίες που αποκαλύπτονται κατά τη χρήση των υπηρεσιών της Γραμμής Βοήθειας για τη Φροντίδα Ατυχημάτων.

Αυτές οι πληροφορίες δεν θα κοινοποιηθούν ή θα χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την παροχή του προϊόντος ή της υπηρεσίας που ζήτησες και θα υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο όπου οι ισχύοντες νόμοι και κανονισμοί προστασίας δεδομένων μας το επιτρέπουν.

6. Η ΝΟΜΙΚΗ ΜΑΣ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ως Εταιρία Οδικής Βοήθειας που παρέχει υπηρεσίες ρυμούλκησης, φροντίδας ατυχήματος και υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, έχουμε έννομο επιχειρηματικό συμφέρον να χρησιμοποιήσουμε και να αλλάξουμε τα προσωπικά σου στοιχεία που είναι απαραίτητα για την παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών και την εκτέλεση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων.
Παρακάτω μπορείς να δεις τις νόμιμες βάσεις για την επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων. Τουλάχιστον ένα από αυτά πρέπει να ισχύει κάθε φορά που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σου δεδομένα:

 • Συναίνεση: το άτομο μας έχει δώσει τη σαφή συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό.
 • Συμβόλαιο: η επεξεργασία των στοιχείων είναι απαραίτητη είτε για το συμβόλαιο που έχουμε με το άτομο είτε επειδή μας έχει ζητήσει να κάνουμε συγκεκριμένα βήματα πριν συνάψουμε σύμβαση.
 • Νομική υποχρέωση: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία (χωρίς συμβατικές υποχρεώσεις).
 • Ζωτικά συμφέροντα: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία της ζωής κάποιου.
 • Δημόσιο καθήκον: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να εκτελέσουμε μια εργασία προς το δημόσιο συμφέρον ή για τα επίσημα καθήκοντά μας και η εργασία ή η λειτουργία έχει σαφή νομική βάση.
 • Έννομα συμφέροντα: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τα έννομα συμφέροντά μας ή τα έννομα συμφέροντα τρίτων, εκτός εάν υπάρχει καλός λόγος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του ατόμου που υπερισχύει αυτών των έννομων συμφερόντων. (Αυτό δεν μπορεί να ισχύει όταν πρόκειται για δημόσια αρχή που επεξεργάζεται δεδομένα για την εκτέλεση των επίσημων καθηκόντων της).

7. ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΟΥ

Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες κάθε φορά που:

 • Επικοινωνείς μαζί μας για να ζητήσεις τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας (είτε οι υπηρεσίες παρέχονται απευθείας από εμάς, είτε για εξωτερικούς συνεργάτες που ενεργούν για λογαριασμό μας).
 • Μας στέλνεις ένα ερώτημα μέσω του ιστότοπού μας.
 • Χρησιμοποιείς το τηλεφωνικό μας κέντρο.
 • Προχωράς σε συμβόλαιο μαζί μας.
 • Αιτείσαι για θέση εργασίας στην Εταιρία.
 • Επικοινωνείς μαζί μας μέσω email ή μέσω τηλεφώνου.
 • Χρησιμοποιείς την εφαρμογή μας «Driver APP» (διαθέσιμη μόνο για εργαζόμενους) η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του Play Store.

Επιπλέον, ενδέχεται να λάβουμε Προσωπικά Δεδομένα και πληροφορίες για σένα από τρίτα πρόσωπα, όπως ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, αξιόπιστους συνεργάτες και άλλους οργανισμούς, που έχουν συμφωνήσει να συνεργαστούν μαζί μας για να σου παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

Αξιόπιστοι συνεργάτες – απομακρυσμένες υπηρεσίες υποστήριξης
Στη RescueLine για να μπορούμε να σου παρέχουμε απομακρυσμένες υπηρεσίες υποστήριξης έχουμε συνδεθεί και χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τεχνολογίας της Acty Icona Srl, η οποία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που τυχόν συλλέγονται αποκλειστικά σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της Acty Icona Srl.

Με αυτόν τον τρόπο, αν εσύ επιθυμείς, μπορούμε να παρέχουμε απομακρυσμένες υπηρεσίες υποστήριξης σε περίπτωση ατυχήματος ή προεπισκόπησης οχημάτων.

Για να μπορέσουμε να παρέχουμε τη συγκεκριμένη υπηρεσία, σου στέλνουμε ένα γραπτό μήνυμα (SMS) στο τηλέφωνο που θα υποδείξεις στον λειτουργό μας. Στο SMS περιλαμβάνεται ένας σύνδεσμος μιας χρήσης (‘one time link’). Αν αποδεχθείς να τον πατήσεις, θα επιτρέψεις στον λειτουργό της RescueLine να βλέπει μέσω της κάμερας του κινητού σου, με ζωντανή σύνδεση “Live View”, αυτά τα οποία θα καταγραφούν κατά τη διάρκεια της σύνδεσής σας και τα οποία θα σου ζητηθεί να δείξεις εσύ σχετικά με το όχημά σου. Η σύνδεση θα μπορεί να διακοπεί όποτε θέλεις, τερματίζοντας την κλήση. Ο λειτουργός της RescueLine δεν μπορεί ούτε να αποτρέψει τη διακοπή της σύνδεσης αλλά ούτε και να την επαναφέρει παρά μόνο μέσω αποστολής νέου SMS, το οποίο θα περιέχει καινούριο σύνδεσμο καθώς η χρήση του προηγούμενου ακυρώνεται αυτόματα και δια παντός με το κλείσιμο και η επαναλειτουργία του δεν είναι εφικτή.

Το βίντεο, το περιεχόμενό του και τα δεδομένα που θα καταγραφούν συλλέγονται εκ μέρους της ασφαλιστικής σου εταιρίας και θα σταλούν σε αυτήν για να έχουν την απαιτούμενη επεξεργασία/ανάλυση από αυτήν, σύμφωνα με τις ανάγκες της. Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορείς να απευθυνθείς στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχονται στο σημείο 3 αυτής της Πολιτικής, με τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Ηχογραφήσεις κλήσεων
Οι κλήσεις, τόσο εισερχόμενες όσο και εξερχόμενες, μπορεί να καταγράφονται και να παρακολουθούνται για σκοπούς εκπαίδευσης και ποιότητας, για την επαλήθευση πληροφοριών, την πρόληψη της απάτης, τη διαχείριση παραπόνων και τη βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών.

8. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣOY

Θα διατηρήσουμε τα στοιχεία σου για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών ή των προϊόντων που μας έχεις ζητήσει, για τα δικά μας έννομα συμφέροντα και για την εκπλήρωση των νόμιμων και νομικών υποχρεώσεών μας. Οι πληροφορίες σου θα διατηρούνται πάντα σύμφωνα με την εσωτερική μας πολιτική διατήρησης και σε συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Για παράδειγμα, όταν ζητάς υπηρεσίες οδικής βοήθειας, θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες που σχετίζονται με το περιστατικό, ώστε να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις εξυπηρέτησης που έχεις ζητήσει και μετά από αυτό, θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες για μια περίοδο που μας επιτρέπει να χειριζόμαστε ή να ανταποκρινόμαστε σε τυχόν παράπονα, απορίες ή ανησυχίες που σχετίζονται με το περιστατικό.

Οι πληροφορίες ενδέχεται επίσης να διατηρηθούν, ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την εμπειρία σου μαζί μας και να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνεις ποιοτικές υπηρεσίες.

Θα ελέγξουμε ενεργά τις πληροφορίες που διατηρούμε και θα τις διαγράψουμε με ασφάλεια ή σε ορισμένες περιπτώσεις θα τις ανωνυμοποιήσουμε, όταν δεν υπάρχει πλέον νομική, επιχειρηματική ή πελατειακή ανάγκη διατήρησής τους. Εάν σταματήσεις να είσαι μαζί μας ως πελάτης, θα διαγράψουμε οριστικά ή/και θα ανωνυμοποιήσουμε τα στοιχεία σου μετά από 5 χρόνια.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι προσωπικές πληροφορίες ενδέχεται να χρειαστεί να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση νομικών, κανονιστικών και επιχειρηματικών απαιτήσεων. Οι περίοδοι διατήρησης μπορεί να παραταθούν εάν μας ζητηθεί να διατηρήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σου για υποθέσεις σχετικές με δικαστικές διαφορές, έρευνες και διαδικασίες.

9. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Οι σελίδες μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν διέπονται από την παρούσα Πολιτική Απορρήτου αλλά από άλλες δηλώσεις απορρήτου. Ενθαρρύνουμε τους χρήστες να αναθεωρήσουν την πολιτική απορρήτου κάθε ιστότοπου που επισκέπτονται πριν αποκαλύψουν οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία.

10. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αφού προκύψει από εσένα γραπτή αίτηση “πρόσβασης στα δεδομένα του υποκειμένου” που θα σταλεί με email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο DPO@resculine.com.cy, διατηρείς τα εξής δικαιώματα για τις προσωπικές σου πληροφορίες:

 • Το δικαίωμα της ενημέρωσης σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σου δεδομένων.
 • Το δικαίωμα να έχεις πρόσβαση στα προσωπικά σου δεδομένα (ευρέως γνωστό και ως πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου). Αυτό σου επιτρέπει να λάβεις πληροφορίες σχετικά με το πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σου δεδομένα καθώς και ένα αντίγραφο όσων στοιχείων έχουμε για σένα.
 • Το δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων που έχουμε για σένα. Αυτό σου επιτρέπει να διορθώσεις οποιαδήποτε λάθος ή μη ακριβή πληροφορία που έχουμε για σένα, αλλά θα πρέπει να περάσει από το στάδιο ελέγχου και επαλήθευσης από εμάς.
 • Το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σου δεδομένων. Αυτό σου επιτρέπει να μας ζητήσεις να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα α) όπου δεν υπάρχει λόγος να τα επεξεργαστούμε άλλο, β) όπου έχεις ασκήσει επιτυχώς το δικαίωμά σου να αντιταχθείς στην επεξεργασία τους, γ) όπου ενδέχεται να έχουμε επεξεργαστεί τις πληροφορίες σου παράνομα, δ) όπου απαιτείται να διαγράψουμε τα προσωπικά σου δεδομένα για συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία.
 • Το δικαίωμα της εναντίωσης έναντι στην επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων από εμάς, όπου βασιζόμαστε σε έννομο συμφέρον (ή σε αυτά τρίτων) και υπάρχει κάτι σχετικά με δική σου περίπτωση που σε κάνει να θέλεις να αντιταχθείς στην επεξεργασία τους, καθώς πιστεύεις ότι επηρεάζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σου.
 • Το δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας των προσωπικών σου δεδομένων. Αυτό σου δίνει τη δυνατότητα να μας ζητήσεις να αναστείλουμε την επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων στα ακόλουθα σενάρια: (α) εάν θέλεις να διαπιστώσουμε την ακρίβεια των δεδομένων· (β) όταν η χρήση των δεδομένων από εμάς είναι παράνομη αλλά δεν θέλεις να τα διαγράψουμε· (γ) όπου χρειάζεσαι να διατηρούμε τα δεδομένα, ακόμη κι αν δεν τα απαιτούμε πλέον, καθώς ίσως να τα χρειάζεσαι για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων· ή (δ) εαν έχεις αντιταχθεί στη χρήση των δεδομένων σου από εμάς, αλλά πρέπει να επαληθεύσουμε εάν έχουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους να τα χρησιμοποιήσουμε.
 • Το δικαίωμα μεταφοράς των προσωπικών σου δεδομένων σε κάποιο τρίτο πρόσωπο ή εταιρία. Θα δώσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα σε εσένα ή σε κάποιον άλλο που επέλεξες, σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Αυτό το δικαίωμα ισχύει μόνο για αυτοματοποιημένες πληροφορίες για τις οποίες αρχικά έδωσες τη συγκατάθεσή σου να χρησιμοποιήσουμε ή όπου χρησιμοποιήσαμε τις πληροφορίες για να προχωρήσουμε σε σύμβαση μαζί σου.
 • Το δικαίωμα υποβολής παραπόνου Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Τι μπορεί να χρειαστούμε από εσένα
Ίσως χρειαστεί να ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες από εσένα για να μας βοηθήσεις να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σου και να διασφαλίσουμε το δικαίωμά σου για πρόσβαση στις πληροφορίες (ή για άσκηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματός σου). Αυτό είναι ένα ακόμη κατάλληλο μέτρο για να διασφαλιστεί ότι οι προσωπικές σου πληροφορίες δεν αποκαλύπτονται σε κανένα άτομο που δεν έχει δικαίωμα να τις λάβει.

11. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΟΥ

Δεν πουλάμε ούτε κοινοποιούμε τις προσωπικές σου πληροφορίες ή/και δεδομένα σου σε τρίτους για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.
Για να μπορέσουμε να σου παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, ίσως χρειαστεί να μοιραστούμε τις πληροφορίες σου με:

Τρίτα μέρη που έχουν λάβει οδηγίες από εμάς να παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα σε εμάς ή σε σένα για λογαριασμό μας, όπως:

 • Εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής για τη φιλοξενία και διαχείριση ιστοσελίδων και διαχειριστές πληροφορικής για την διασφάλιση των εσωτερικών μας συστημάτων.
 • Συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες αποκατάστασης βλάβης καθώς και υπηρεσίες ανάκτησης κατά τη διάρκεια πολυάσχολων περιόδων
 • Συνεργάτες και άλλους ειδικούς που μας βοηθούν να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες.
 • Άλλους επαγγελματίες, εξωτερικούς συμβούλους και παρόχους υπηρεσιών όπως:

  • Σύμβουλους ανίχνευσης απάτης και πρόληψης του εγκλήματος.
  • Ρυθμιστικούς Συμβούλους
  • Εσωτερικούς ελεγκτές.
  • Εξωτερικούς ελεγκτές.
 • Ρυθμιστικές αρχές και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, που είναι απαραίτητοι για να ανταποκριθούμε στην υποχρέωση υποβολής στοιχείων, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί όπως τράπεζες που μας επιτρέπουν να διενεργούμε και να λαμβάνουμε πληρωμές, επαγγελματίες σύμβουλοι και κάθε ρυθμιστική ή κυβερνητική αρχή ή κάθε άλλη εποπτική αρχή με κανόνες και ή κώδικα καλής πρακτικής, στους οποίους υπαγόμαστε και οι οποίοι απαιτούν ή ζητούν ή χρειάζονται πρόσβαση στις πληροφορίες σου.

12.ΠΩΣ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΣ

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, έχουμε αναπτύξει και εφαρμόσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και εφαρμόζουμε μια σειρά μέτρων, τόσο τεχνικών όσο και οργανωτικών, για να διατηρούμε τις πληροφορίες σου ασφαλείς από μη εξουσιοδοτημένη απώλεια, κακή χρήση, αλλοίωση ή καταστροφή.

Τα μέτρα που λαμβάνουμε για να διατηρήσουμε τα δεδομένα σου ασφαλή περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται μόνο σε αυτά, τα εξής:

 • Δημιουργία τακτικών αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων.
 • Προστασία των διακομιστών που περιλαμβάνουν τα αρχεία αυτά καθώς και των σταθμών εργασίας της εταιρίας με προηγμένο λογισμικό ανίχνευσης ιών.
 • Χρήση συστήματος κωδικών πρόσβασης ώστε να είναι περιορισμένη η πρόσβαση στα δεδομένα.
 • Επιτρέποντας μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό να έχει πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές υπολογιστών που βρίσκονται μέσα στην εταιρία.
 • Χρήση τεχνικών δεδομένων κρυπτογράφησης για την κωδικοποίηση δεδομένων όπου αυτό απαιτείται.
 • Εξασφαλίζοντας ότι το προσωπικό έχει επαρκή δικαιώματα μόνο σε εκείνα τα συστήματα που θα του επιτρέψουν να εκτελούν τα καθήκοντά του.

Απαιτούμε από το προσωπικό μας και κάθε τρίτο μέρος που εκτελεί οποιαδήποτε εργασία για λογαριασμό μας να συμμορφώνεται με τα κατάλληλα πρότυπα συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων προστασίας οποιασδήποτε πληροφορίας και της εφαρμογής κατάλληλων μέτρων για τη χρήση και τη μεταφορά πληροφοριών.

13. ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Για τυχόν παράπονα που μπορεί να έχεις σχετικά με τα προσωπικά σου δεδομένα, μπορείς να επικοινωνήσεις με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχονται στο σημείο 3 αυτής της Πολιτικής, με τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ».

Δεσμευόμαστε να διαχειριστούμε τις πληροφορίες σου με υπευθυνότητα και να λάβουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να επιλύσουμε έγκαιρα τυχόν ανησυχίες που μπορεί να έχεις. Ωστόσο, εάν δεν είσαι ευχαριστημένος με τον τρόπο που χειριζόμαστε τις ανησυχίες ή τα προσωπικά σου στοιχεία, έχεις το δικαίωμα να επικοινωνήσεις με το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Κύπρου στη διεύθυνση commissioner@dataprotection.gov.cy για να εκφράσεις τις ανησυχίες ή τα παράπονά σου.

14. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Σε ενημερώνουμε ότι ενδέχεται να τροποποιήσουμε ή να ενημερώσουμε την Πολιτική Απορρήτου μας κατα διαστήματα, ώστε να συμβαδίζει με τις τρέχουσες πρακτικές που ισχύουν την κάθε περίοδο. Όταν κάνουμε τέτοιες αλλαγές, η νέα έκδοση μεταφορτώνεται στην ιστοσελίδα μας και η ημερομηνία στο πάνω μέρος αυτής της σελίδας ανανεώνεται αναλόγως. Καλό είναι να επισκέπτεσαι τακτικά την ιστοσελίδα μας ώστε να βεβαιωθείς αν έχεις ενημερωθεί σωστά για τυχόν αλλαγές στην πολιτική που μπορεί να σχετίζονται με τα προσωπικά σου στοιχεία.